MENIU

Descrierea procedurii operaționale

1.La selecția pentru ocuparea funcției de metodist pot participa cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
•au absolvit o instituție de învățământ superior de lungă durată/pentru învățământul preșcolar și primar se accepta și diploma de liceu pedagogic sau instituție echivalentă;
•au cel puțin gradul didactic II;
•sunt titulari în învățământul preuniversitar din județul Bihor;
•au obținut calificativul foarte bine pe ultimii doi ani școlari;
•au vechime la catedră de minim 8 ani, în specialitatea pentru care candidează.

2.Inspectorul școlar general are următoarele atribuții:
•supune la vot aprobarea procedurii în CA al ISJ Bihor;
•emite decizia de constituire a comisiei de selecție;
•emite deciziile de numire a metodiștilor selectați.

3.Insepectorul școlar general adjunct pentru Curriculum și controlul asigurării calității are următoarele atribuții:
•este președintele comisiei de selecție;
•împreună cu membrii comisiei verifică punctajele acordate;
•aprobă numărul de metodiști pe disciplină.

4.Inspectorii de specialitate au următoarele atribuții:
•sunt membri în comisia de selecție;
•evalueaza dosarele si stabilesc punctajele participantilor;
•organizează proba de interviu cu candidații;
•propun numărul minim de metodiști/limbă de predare, necesar bunei desfașurări a activităților la
•disciplina pe care o coordonează;
•comunică rezultatele;
•solicită fiecare metodist la cel puțin o activitate pe semestru;
•țin evidența activităților metodiștilor.

5.Dosarul de înscriere se depune la secretariatul ISJ Bihor, cu număr de înregistrare. Documentele se numerotează pe fiecare filă și se depun în dosar în următoarea ordine:
•opis în două exemplare;
•cerere tip de înscriere;
•copie după CI/BI;
•curriculum vitae(din CV trebuie sa rezulte clar rezultatele remarcabile obținute în învățământ);
•copie după diploma de licență/liceu pedagogic/institut pedagogic certificată conform cu originalul de către conducerea unității școlare;
•adeverință eliberată de unitatea școlară din care să rezulte calificativele pe ultimii doi ani școlari;
•copie după actul care atestă ultimul grad didactic obținut, certificată conform cu originalul de către conducerea unității de învățământ;
•adeverință(adeverințe) din care se deduce vechimea la catedră în specialitate;
•adeverință care atestă calitatea de titular în sistemul de învățământ preuniversitar;
•copii după diplome sau adeverințe care să justifice punctajele din Anexa.2.

6.Comisia pentru desfășurarea și organizarea selecției are următoarea componență:
•președinte, inspectorul școlar general adjunct responsabil cu inspecția școlară;
•membrii, toți inspectorii de specialitate;
•secretar, un inspector școlar.

7.Concursul constă în două probe:
•prima probă este de evaluare a CVului, conform anexei.2;
•a doua probă este un interviu din legislație școlară conform anexei.3;
•cele două probe se desfășoară conform calendarului cuprins în această procedură;
•ambele probe sunt obligatorii.

8.Sunt declarați admiși, candidații în ordine descrescătoare a punctajelor, în limita numărului de locuri alocate disciplinei.

9.Dosarele incomplete nu se iau în considerare.