MENIU

Despre Instituție

Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

Inspectoratele şcolare judeţene își desfășoară întreaga activitate pe baza Legii Educației, a Statutului personalului didactic, a hotărârilor și ordonanțelor emise de Guvernul României, a tuturor actelor normative ce decurg din conținutul Legii Educației, precum și a ordinelor, precizărilor elaborate de Ministerul Educației.

Programe și strategii

Documente de referinţă pentru politica educaţională la nivel sistemic şi la nivel judeţean.

-Strategii manageriale implementate la nivelul ISJ Bihor şi al instituţiilor din subordine, în beneficiul actorilor educaţionali, prin racordare la standarde calitate şi eficienţă.

-documentele proiective permit configurarea cadrului de concepere a strategiilor manageriale din unităţile de învăţământ bihorene, pentru a subscrie unui registru valoric comun

Conducerea Inspectoratului

Inspectorii şcolari generali şi inspectorii şcolari generali adjuncţi sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, pe baza unui concurs organizat în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general/general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Posturile neocupate sau eliberate între perioadele de concurs se ocupă prin detaşare în interesul învăţământului, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar respectiv.

Rapoarte și studii

Studii şi rapoarte de cercetare aplicată pe realitatea învăţământului bihorean, în vederea identificării unor măsuri de intervenţie proactivă, respectiv măsuri pentru ameliorarea unor situaţii- problemă în plan educaţional, socio-economic, instituţional, cu incidenţa asupra populaţiei şcolare din unităţile de învăţământ din judeţ.

Organizare

Inspectoratele sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice care se organizează la nivelul judeţului şi care acţionează pentru realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în domeniul învăţământului preuniversitar. În fiecare judeţ funcţionează casa corpului didactic, cu personalitate juridică, coordonată metodologic de inspectoratul şcolar. Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz. În cadrul managementului şcolar instituțional se reglementează condiţiile şi criteriile de ocupare a funcţiilor de conducere, îndrumare şi control din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, precum şi criteriile de evaluare a personalului de conducere, îndrumare şi control din unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar.

Informații de interes public

Informația de interes public reprezintă orice informație care privește activitățile sau care rezultă din activitățile unei autorități publice ori instituții publice, indiferent de suportul ei.

Informații:


Oradea, Mihai Eminescu 11, 0359-436207, 0259-470222, contact (@) isjbihor.ro

Tel Verde

Pentru semnalare nereguli la examenele naţionale: 0800801100


0800816259 tel verde judeţean (disponibil doar din reţeaua romtelecom)