Noutăţi

Lista posturilor vacante -Afişat 20.09.2012


Sectoarele inspectorilor şcolari


Anunţ în vederea ocupării posturilor vacante cu predare în limba maghiară


Graficul consfătuirilor pe anul şcolar 2012-2013


Deciziile emise de inspectorul şcolar general pentru : titularizare etapa I de repartizare, pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ, detaşare în interesul învăţământului aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ISJ BIHOR se eliberează în perioada 12-14.09.2012, orele 8.00-16.00


În atenţia cadrelor didactice care au obţinut definitivatul în iulie 2012


Răspunsul contestaţiei depuse de d-na Sălagean Anne-Mari de la Colegiul "Constantin Brâncuşi" Oradea"


Etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar care se derulează în perioada 3-7 septembrie 2012


În perioada 3-7 septembrie 2012, ora 9.00, vor avea loc cursuri de formare pentru cadrele didactice care vor prelua clasa pregătitoare


Lista cadrelor didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare începând cu 01 septembrie 2012 conform prevederilor art. 63 indice 1 din OMECTS nr. 4472/14.06.2012 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013


Punctajele finale după contestaţii pentru detaşare la cerere prin concurs specific


Punctajele obtinute pentru completarea normei didactice 2012


Rezultatele finale a cadrelor didactice care au solicitat recunoașterea și echivalarea competențelor - ÎNVĂȚĂTORI


Rezultatele finale a cadrelor didactice care au solicitat recunoașterea și echivalarea competențelor - EDUCATOARE


Rezultatele finale a cadrelor didactice care au solicitat recunoașterea și echivalarea competențelor - ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL


Rezultatele finale a cadrelor didactice care au solicitat recunoașterea și echivalarea competențelor - MAIȘTRI INSTRUCTORI ȘI ANTRENORI


Lista candidaţilor admişi la învăţământul liceal -seral şi frecvenţă redusă


Ordin privind modificarea Anexei 1 la OMECTS nr. 6143/01.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar


Anunţ -A doua etapă de admitere în învăţământ liceal de stat


Anunţ -Examenul naţional pentru definitivarea în învăţământ


Situaţia elevilor înscrişi la învăţământul profesional de zi pentru anul şcolar 2012-2013 la 10 iulie 2012


Model-cadru al structurii probei scrise din cadrul Concursului de ocupare a posturilor didactice/cadrelor declarate vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar


Ordin privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea naţională a elevilor clasei a VIII-a, pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal şi postliceal - sesiunile anului 2012


Ordin privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012-2013


Ordin privind aprobarea normelor de plată a comisiilor desemnate pentru examenul naţional de acordare a definitivării în învăţământ, sesiunea 2012


Ordin privind aprobarea normelor de plată a comisiilor de examen pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, sesiunea 2012


4.07.2012, Echivalarea studiilor seria II-a


În atenţia tuturor unităţilor de învăţământ -erată la Ghidul Admiterii 2012 în unităţile de învăţământ liceal


Precizări privind atribuţiile Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)


Şcoala Creştină din Cartierul Rromilor Tinca organizează selecţie şi recrutare de personal pentru ocuparea unui post în învăţământul preşcolar şi patru posturi în învăţământul primar


ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului, educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5560/2011, cu modificările și completările ulterioare


Tabel nominal cu cadrele didactice care au fost selectate pentru a fi cuprinse în corpul profesorilor mentori în calitate de profesori mentori pentru stagiatură


Liceul "Don Orione" organizează selecţie şi recrutare de personal pentru ocuparea a trei posturi didactice de educatoare pentru învăţământul preşcolar


Săptămâna 11-17 Iunie la Școala Discovery


Model de proiect pentru excursii


Ordin privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experți în management educațional, sesiunea 2012, seria a 2-a


Ediţia a V- a a Simpozionului naţional “Roman Ciorogariu – spirit european”
Fișă de înscriere

NOTĂ cu privire la perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă în anul şcolar 2011-2012


Lista posturilor/catedrelor vacante din judetul Bihor in anul scolar 2011-2012

Concursul de Matematică "GORDIUS"
festivitatea de premiereRezultatele finale înregistrate în urma desfășurării concursului pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional


Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursului pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional


Lista candidaților respinși în urma desfășurării concursului pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional


MANAMEDU
Formarea persoanelor numite în Comisiile responsabile cu gestionarea Bazei de Date Națioiiale a Educației (BDNE) la nivelul judetului Bihor și al unitaților de învățământ cu personalitate juridicăMinisterul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului lansează competiția "O activitate de succes în "Școala altfel!"


Tabel nominal cu cadrele didactice care au depus dosare pentru ocuparea funcției de profesor mentor pentru inserția cadrelor didactice stagiare


Metodologia organizării și desfășurării activităților de educație fizică și sport în învățământul preuniversitar- OMECTS nr.3462-2012


CALENDARUL ACTIVITATILOR EDUCATIVE REGIONALE SI INTERJUDETENE-JUDETUL BIHOR - 2012


PROIECTUL PLANULUI DE ŞCOLARIZARE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE ZI PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012-2013 ÎN JUDEŢUL BIHOR


SĂPTĂMÂNA ”ȘCOALA ALTFEL”
- 02-06 APRILIE 2012 -
Programele de activități ale unităților de învățământ din județProiect ReformTransilvania:documente candidați și portofoliu pentru evaluare


ORDIN nr. 3283 pentru modificarea şi completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.564/2011


ORDIN nr. 6564 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar


ORDIN nr. 3.062 privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor din învăţământul preuniversitar în regim simultan


Programul stabilit pentru înscrierile și reînscrierile copiilor la grădinițe


Concursul Naţional pe Teme de Protecţia Consumatorilor - "Alege! Este Dreptul Tău". Toate informațiile legate de concursul "Alege. Este dreptul tau" - regulament, bibliografie concurs, se găsesc postate pe site-ul ANPC : www.anpc.gov.ro la secțiunea ANPC Junior

Recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale: Notă referitoare la acordarea numărului de credite la activitățile prevăzute la pct.16 și pct.18 din grila de echivalare


Ghid evaluare potențial biomotric


Știre training profesori Junior Achievement România


Precizări "Școala Altfel"


Plan de măsuri și acțiuni -Admiterea 2012


Ordinul MECTS nr.5349 din 2011 privind Programul SDS


Asociația ”EX NOBILI OFFICIO”, în colaborare cu fundația ”MATEGYE” va organiza concursul de matematică ”GORDIUS”. Concursul va fi organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor, la nivel județean într-o singură etapă, conform regulamentului.


Seminar pentru școlile din mediul rural


Ordin privind aprobarea Metodologiei și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calerul activităților educative, școlare și extrașcolare


Recunoașterea și echivalarea competențelor profesionale respectiv echivalarea studiilor cu ciclul I de studii universitare de licență


Ordin privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar


H.G.1274/2011 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/preșcolar/an și finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preșcolar pentru anul 2012


Anexă la ordinul 4292 -Programul "Școala altfel"


Metodologie pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unități de învățământul preuniversitar de stat 2012-2013

PLAI - PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT - 2011-2013

Metodologii și regulamente 2011
Instrucțiuni 2011

Model de decizie pentru numire pe post / catedră în cazul concursului organizat la nivelul unității de învățământ

În atenţia cadrelor didactice care s-au înscris la cursurile de formare din cadrul proiectului "Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii"

Anunț Campania pentru Mediul Înconjurător
Descriere pe scurt a Campaniei
Ordinul Nr.5552 privind pensionarea cadrelor didactice

ARACIP -Calendarul activităţilor de evaluare externă -an şcolar 2011-2012

OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR CALENDAR COMPETIŢIONAL ANUL ŞCOLAR 2011 - 2012

Ghid alegeri -Consiliile elevilor 2011-2012

Machetă pentru evaluarea - aprecierea rezultatelor școlare - învățământ primar-An școlar 2011-2012

Machetă pentru evaluarea - aprecierea rezultatelor școlare - gimnaziu-liceu - An școlar 2011-2012

Calendarul campaniilor şcolare de vaccinare

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice care nu sunt înscrise pe platforma "Educatori pentru societatea cunoaşterii", dar au depus cerere de înscriere

Tabel nominal cuprinzând cadrele didactice care nu sunt înscrise pe platforma "Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii", dar au depus cerere de înscriere
Foaie de parcurs
pentru anul scolar 2011 -2012"


Calendarul de desfășurare a programului național de protecție socială ”BANI DE LICEU”

Machete -Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2011-2012

Norme metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere


MODEL de declaraţie de avere şi interese


Documente necesare înscrierii în proiectul ReFormTransilvania
Precizări privind planurile cadru de învăţământ aplicate în învăţământul profesional şi tehnic în anul şcolar 2011-2012
Bursă Comenius la Universitatea Sapineza
Calendarul activităţilor educative regionale şi interjudeţene -2011


Calendarul activităţilor educative naţionale-2011Performanţe crescute pentru elevii din învăţământul preuniversitar   apel pentru inscrierea candidatilor la selectia pentru ocuparea pozitiilor de experţi elaborare conţinut soft adaptiv în cadrul proiectului
Anunţ achiziţie servicii de închiriere sala de conferinţă Anunţ achiziţie servicii de închiriere sala de conferinţă pagina proiectului
Regulamentul de concurs: Biodiversitatea-Să o cunoaştem şi să o protejăm!


ORDIN privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ"

Metodologia de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar -proiect


Legea Educaţiei

Costul standard pe elev in 2011

Legea unica a salarizarii

Educatori pentru societatea cunoasterii
  Inspectoratul Scolar Judetean Bihor, in calitate de beneficiar al proiectului lanseaza azi 20 decembrie 2010, selectia pentru cursul de formare de formatori

European Studies Summary Information Sheet

Proiect plan scolarizare 2010-2011 (Metodologie si machete)


Prezentarea proiectului: "A doua şansă, o nouă şansă"

In atentia tuturor unitatilor de invatamant -Continutul documentatiei de evaluare interna care trebuie depusa la ARACIP

Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 4925/2005 al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Notă referitoare la modificarea, începând cu 1 septembrie 2010, a formatului documentaţiei de autorizare/acreditare, depuse la ARACIP de către unităţile de învăţământ preuniversitar

Veniturile nete realizate de personalul din Inspectoratul Şcolar Judeţean BihorPremiile şi menţiunile obţinute de elevii bihoreni la concursurile şi olimpiadele şcolare - Etapa Naţională

Catalogul manualelor şcolare valabile în învăţământul preuniversitar 2010-2011

ml>>